صفحه اصلی / محصولات / دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتAGE

دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتAGE

گروه معماری و دکوراسیون داخلی طرحی نو
نام محصول دیوارکوب AGE
ساخت کشور ایرانی با روکش چین
ابعاد 25cm×2/80cm
وزن 17کیلوگرم
تعداد هر کارتن 7عدد
قیمت 335/000ریال
قیمت نصب هر متر مربع 60/000 ریال

 

در صورت لزوم هزینه چوب زیر سازی متر مربع 40/000ریال به اجرت نصب اضافه خواهد شد.

ابزار تاشو متر طول 35/000ریال محاسبه میوشد.

 

دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتAGE

دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتAGE

دیوارکوب AGE|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب AGE کد محصول:0100
دیوارکوب AGE|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب AGE کد محصول:027
دیوارکوب AGE|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب AGE کد محصول:071
دیوارکوب AGE|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب AGE کد محصول:07
دیوارکوب AGE|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب AGE کد محصول:024
دیوارکوب AGE|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب AGE کد محصول:016
دیوارکوب AGE|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب AGE کد محصول:023
دیوارکوب AGE|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب AGE کد محصول:05
دیوارکوب AGE|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب AGE کد محصول:0312
دیوارکوب AGE|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب AGE کد محصول:0314
دیوارکوب AGE|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب AGE کد محصول:0102
دیوارکوب AGE|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب AGE کد محصول:01
دیوارکوب AGE|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب AGE کد محصول:012
دیوارکوب AGE|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب AGE کد محصول:0103
دیوارکوب AGE|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب AGE کد محصول:013
دیوارکوب AGE|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب AGE کد محصول:061
دیوارکوب AGE|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب AGE کد محصول:0101
دیوارکوب AGE|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب AGE کد محصول:017
دیوارکوب AGE|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب AGE کد محصول:02
دیوارکوب AGE|دیوارکوب تمام چوب با روکشpvc|شرکت طرحی نو
دیوارکوب AGE کد محصول:0313