صفحه اصلی / محصولات / دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتkrono green

دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتkrono green

 

گروه معماری و دکوراسیون داخلی طرحی نو
نام محصول دیوارکوب kronogreen
ساخت کشور تحت لیسانس المان
ابعاد 25cm×2/80cm
وزن 17کیلوگرم
تعداد هر کارتن 7عدد
قیمت 515/000ریال
قیمت نصب هر متر مربع 60/000 ریال

 

در صورت لزوم هزینه چوب زیر سازی متر مربع 40/000ریال به اجرت نصب اضافه خواهد شد.

ابزار تاشو متر طول 35/000ریال محاسبه میشود.

 

دیوارکوب krono green|فروش اینترنتی |نمایندگی فروش |قیمت جدید

دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتkrono green

دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتkrono green|خرید اینترنتی|نصب دیوارکوب
دیوارکوب krono greenکد محصول:102
دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتkrono green|خرید اینترنتی|نصب دیوارکوب
دیوارکوب krono greenکد محصول:172
دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتkrono green|خرید اینترنتی|نصب دیوارکوب
دیوارکوب krono greenکد محصول:152
دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتkrono green|خرید اینترنتی|نصب دیوارکوب
دیوارکوب krono greenکد محصول:162
دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتkrono green|خرید اینترنتی|نصب دیوارکوب
دیوارکوب krono greenکد محصول:139
دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتkrono green|خرید اینترنتی|نصب دیوارکوب
دیوارکوب krono greenکد محصول:110
دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتkrono green|خرید اینترنتی|نصب دیوارکوب
دیوارکوب krono greenکد محصول:122
دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتkrono green|خرید اینترنتی|نصب دیوارکوب
دیوارکوب krono greenکد محصول:129
دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتkrono green|خرید اینترنتی|نصب دیوارکوب
دیوارکوب krono greenکد محصول:104
دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتkrono green|خرید اینترنتی|نصب دیوارکوب
دیوارکوب krono greenکد محصول:184
دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتkrono green|خرید اینترنتی|نصب دیوارکوب
دیوارکوب krono greenکد محصول:182
دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتkrono green|خرید اینترنتی|نصب دیوارکوب
دیوارکوب krono greenکد محصول:180
دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتkrono green|خرید اینترنتی|نصب دیوارکوب
دیوارکوب krono greenکد محصول:177
دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتkrono green|خرید اینترنتی|نصب دیوارکوب
دیوارکوب krono greenکد محصول:174
دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتkrono green|خرید اینترنتی|نصب دیوارکوب
دیوارکوب krono greenکد محصول:150
دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتkrono green|خرید اینترنتی|نصب دیوارکوب
دیوارکوب krono greenکد محصول:149
دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتkrono green|خرید اینترنتی|نصب دیوارکوب
دیوارکوب krono greenکد محصول:175
دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتkrono green|خرید اینترنتی|نصب دیوارکوب
دیوارکوب krono greenکد محصول:176
دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتkrono green|خرید اینترنتی|نصب دیوارکوب
دیوارکوب krono greenکد محصول:135
دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتkrono green|خرید اینترنتی|نصب دیوارکوب
دیوارکوب krono greenکد محصول:140
دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتkrono green|خرید اینترنتی|نصب دیوارکوب
دیوارکوب krono greenکد محصول:142
دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتkrono green|خرید اینترنتی|نصب دیوارکوب
دیوارکوب krono greenکد محصول:130
دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتkrono green|خرید اینترنتی|نصب دیوارکوب
دیوارکوب krono greenکد محصول:127
دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتkrono green|خرید اینترنتی|نصب دیوارکوب
دیوارکوب krono greenکد محصول:126
دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتkrono green|خرید اینترنتی|نصب دیوارکوب
دیوارکوب krono greenکد محصول:101
دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتkrono green|خرید اینترنتی|نصب دیوارکوب
دیوارکوب krono greenکد محصول:107
دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتkrono green|خرید اینترنتی|نصب دیوارکوب
دیوارکوب krono greenکد محصول:105
دیوارکوب MDFبا روکش PVCشرکتkrono green|خرید اینترنتی|نصب دیوارکوب
دیوارکوب krono greenکد محصول:109