صفحه اصلی / محصولات / دیوارکوب MDFبا روکشyeshil ,pvc( یشیل)

دیوارکوب MDFبا روکشyeshil ,pvc( یشیل)

 

گروه معماری و دکوراسیون داخلی طرحی نو
نام محصول دیوارکوب Mdfیشیل
ساخت کشور ایرانی با روکش چین
ابعاد 25cm×2/80cm
وزن 17کیلوگرم
تعداد هر کارتن 7عدد
قیمت 395/000ریال
قیمت نصب هر متر مربع 60/000 ریال

 

در صورت لزوم هزینه چوب زیر سازی متر مربع 40/000ریال به اجرت نصب اضافه خواهد شد

ابزار تاشو متر طول 35/000ریال محاسبه میشود.

دیوارکوب MDFبا روکشyeshil ,pvc( یشیل)

دیوارکوب MDFبا روکشyeshil ,pvc( یشیل)

دیوارکوب MDFبا روکشyeshil ,pvc( یشیل)
دیوارکوب yeshilکد محصول:126
دیوارکوب MDFبا روکشyeshil ,pvc( یشیل)
دیوارکوب yeshilکد محصول:128
دیوارکوب MDFبا روکشyeshil ,pvc( یشیل)
دیوارکوب yeshilکد محصول:108
دیوارکوب MDFبا روکشyeshil ,pvc( یشیل)
دیوارکوب yeshilکد محصول:112
دیوارکوب MDFبا روکشyeshil ,pvc( یشیل)
دیوارکوب yeshilکد محصول:101
دیوارکوب MDFبا روکشyeshil ,pvc( یشیل)
دیوارکوب yeshilکد محصول:103
دیوارکوب MDFبا روکشyeshil ,pvc( یشیل)
دیوارکوب yeshilکد محصول:104
دیوارکوب MDFبا روکشyeshil ,pvc( یشیل)
دیوارکوب yeshilکد محصول:105
دیوارکوب MDFبا روکشyeshil ,pvc( یشیل)
دیوارکوب yeshilکد محصول:113
دیوارکوب MDFبا روکشyeshil ,pvc( یشیل)
دیوارکوب yeshilکد محصول:106
دیوارکوب MDFبا روکشyeshil ,pvc( یشیل)
دیوارکوب yeshilکد محصول:119
دیوارکوب MDFبا روکشyeshil ,pvc( یشیل)
دیوارکوب yeshilکد محصول:102
دیوارکوب MDFبا روکشyeshil ,pvc( یشیل)
دیوارکوب yeshilکد محصول:123
دیوارکوب MDFبا روکشyeshil ,pvc( یشیل)
دیوارکوب yeshilکد محصول:129
دیوارکوب MDFبا روکشyeshil ,pvc( یشیل)
دیوارکوب yeshilکد محصول:125
دیوارکوب MDFبا روکشyeshil ,pvc( یشیل)
دیوارکوب yeshilکد محصول:109